အမီြ

ေဒဂနိန္႔ ကၽြန္ေတာ္ရုိ႕ကိုၾကည္႕ယင္းနန္႔ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္တိခရီးကိုေတြးဗ်ာလ္ "အမီြ" ဆိုေရစကားလံုးေခ်တလံုးကို
ိုဆန္းစစ္ေလ႕လာသင္႕နီယာဆိုစြာကို ရခိုင္သား/သမိန္းရုိ႕အားလံုးၿငင္းပယ္ဂတ္မယ္မထင္း။
အဘာေျပာဖူးေရစကားေခ်တခြန္းကိုကၽြန္ေတာ္ျပန္သတိရယင္႔
"အေဝသားေခ် မင္းအကိုမင္းအစ္မရုိ႕က ပညာမတက္ဘဲႀကီးၿပင္းလားခဂတ္ဗ်ာ မင္းလည္းပညာမတက္ေဂ
မင္းသား/သမိန္းေခ် တူ/တူမေခ်တိအတြက္ပညာဆိုစြာဇာမာေလးေဝ ယင္းပိုင္ဆိုေဂငါ႔ရုိ႕တမ်ဳိးလံုးဝါးတုပ္ကိုရာၾကည္႕ဖိေဝ"
ေဒဂနိန္႔ ရခိုင္သားရုိ႕အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္သား/သမိန္းေခ် တူ/တူမေခ်တိဇာအမီြပီးဂတ္ဖိုေလးဆိုစြာ question တခုျဖစ္နိန္ဗ်ာ။
ပညာအမီြလား ဥစၥာအမီြလား
ပညာအမီြပီးဖို႕လလြယ္ေခ်လား ေဒဂနိန္႔ ရခိုင္ျပည္ပညာေရးလမ္းကိုၾကည္႕ဂတ္မယ္။ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းပညာေရးကေနာက္မာက်န္လိုက္ဗ်ယ္ ဂနိန္႔လိုက္နီဂတ္ေတအစိုးေက်ာင္းပညာေရးကိုၾကည႕္ေဂ ရြာတရြာမွာစာသင္ေက်ာင္းတေက်ာင္းက်စီမဟိ ဟိျပန္ေကေလးမူလတန္းဗ်ာ ရခိုင္ေက်ာင္းသားတေယာက္စြာမူလတန္းၿပီးဗ်ာလ္
အလယ္တန္းေက်ာင္းတတ္ခ်င္းလို႕ အပါးေခ်မွာစာသင္ေက်ာင္းမဟိ ယင္းေၾကာင္႕တခ်ိဳ႕တိဆိုေဂ ၅/၆ မိုင္ခရီးကိုၿခီနန္႕လားဗ်ာလ္ေက်ာင္းတတ္ရယင္႕ ေက်ာင္းကျပန္ ပင္ပန္းဗ်ာလ္စာမက်က္ႏိုင္ယာ စာက်က္ဖို႕ပ်င္မီးကမဟိ မိဘရို႕ကသားေခ်စာက်က္ဖို႕ဆီမီးခြက္ထြန္းပီးေက သားေခ်ကပင္ပန္းဗ်ာလ္အိပ္ငိုက္နီဗ်ာ ေယေကမိဘလုပ္ေရလူကေအာ္ဗ်ာမနားေယ"ရနံဆီအလကားရစြာထင္လား ေဖ႕သာနန္႔ဝယ္ရစြာေဟ ဝယ္ရစြာ"
ယင္းပိုင္းယင္းပိုင္းနန္႕ေက်ာင္းသားဘဝကိုစိတ္နာလခဗ်ာ ကေကာင္းဝီရိယထက္သန္ေရရခိုင္ေက်ာင္းသားတခ်ဳိ႕တိ အထက္တန္းအဆင္႔ကိုေရာက္ေကာင္းေရာက္ႏိုင္လိမ္႕မယ္ အလယ္တန္းအဆင္႕ကိုခခက္ခခဲေအာင္ၿပီးလို႕ အထက္တန္းအဆင္႕ကိုတက္ဖို႕ၾကည္႕ေက ကိုယ္ပတ္ဝန္းက်င္မွာအထက္တန္းေက်ာင္းကားမဟိ ေယေကၿမိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ဖို႕ၿပင္ဆင္ရဗ်ာလ္မနားေယ ၿမိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ဖို႕ဆိုေက မိဘရို႕မွာေဖ႕သာဂါးမဟိ တမိုးလုံးလုပ္ထားေရဆန္တစိႏွစ္စိ ကုန္ဗ်ာလ္ တခ်ဳိ႕တိကေတာ ကုန္ေကေလးေသာ႕ကုန္လီဖိ ငါ႕သားေခ်ပညာတက္ေကၿပီးဗ်ာလ္ဆိုေရ
စိတ္ဓါတ္ေခ်တလံုးနန္႕အားစိုက္ပနာ သားေခ်ပညာေရးကိုဦးစါးပီးလိုက္ယင္႕ ၿမိဳ႕မွာေက်ာင္းတက္ဗ်ာလ္ စာကားတလံုးေခ်မရ ဇာေၾကာင္႕လဲ ကၽြန္းမွာေက်ာင္းတက္လာစြာအေၿခခံကားမပါ။ ေက်ာင္းကားတက္ယင္႕၁၀ တန္းမေအာင္ေရေက်ာင္းသားကတပံု
ေအာင္လာၿပန္ေက တကၠသိုလ္ပညာေရးမွာအဆင္႕သက္မွတ္ထားဗ်ာလ္ တကၠသိုလ္ကေလးတၿပည္လံုးေပါင္းမွရာ တခုတည္ဟိေရ ကၽြန္းသားငမန္းမွာအမွတ္ကလည္းမေကာင္း ယင္းပိုင္းဆိုေက အဝီးသင္တက္ဖို႕လုပ္ဗ်ာလ္ မိဘတိမ်က္စိသားေခ်ေက်ာင္းတက္ယင္းနီလခဗ်ာ မထူးဗ်ာလ္သားေခ်ပညာတက္ေကေကာင္းယင္႕ အဝီးသင္စဗ်ာလ္ သံုးႏွစ္တက္ၿပီး ဘဲြ႕ေခ်တခုရဗ်ာလ္ ရလာေရဘဲြ႕အနိမ္႕ဆံုးဘဲြ႕ ဘဲြ႕တလံုးကိုကိုင္ဗ်ာလ္ ရခိုင္သား/သမ အတြက္အလုပ္ကဟိ အလုပ္ေခ်တခုရဖို႕အစိုးရကိုေဖ႕သာပီးရဗ်ာလ္မနားေယ အလုပ္ေခ်တခုရဗ်ာလ္ အလုပ္မွာ ဗ တိက အဓိကနီရာအားလံုးကိုမိုးထားဗ်ာ
ေယေကရခိုင္သား/သမမွာအားလုံးကိုဆရာေခၚ။

ဥစၥာအမီြပီးဖို႕လလြယ္ေခ်လား
ဇာမွာလဲဥစၥာ ရခိုင္ျပည္မွာရခိုင္ရုိ႕တိတြက္အလုက္ကားမဟိ အလုပ္မဟိေကဥစၥာလည္းမဟိ
'သယံဇာတပြားေႃကြဝေရရခိုင္ၿပည္ " ယင္းစကားမွန္ပါေရ အမွန္သယံဇာတပြားေႃကြဝေရရခိုင္ၿပည္ ယင္းသယံဇာတကိုကားရခိုင္ကားမစားရ ပိုင္ရွင္ရုိ႕ယူလားယင္႕ ရခိုင္တိအဝတ္တထည္ေတာင္ကေကာင္ဝယ္မဝတ္ႏိုင္။ အယင္႕အယင္းကFreedom Arakan ေဒဂနီန္႕ Narrow Arakan ျဖစ္နီဗ်ာလ္။ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္သား/သမိန္းေခ် တူ/တူမေခ်တိကိုေဒဂနီန္႕ ကၽြန္ေတာ္ရို႕ ခံနီေရအျဖစ္တိကိုလက္ဆင္႕မကမ္းသင္႕လို႕ကၽြန္ေတာ္ျမင္ပါေရ။
ရခိုင္သားရုိ႕ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္သား/သမိန္းေခ် တူ/တူမေခ်တိကိုဇာပိုင္အမီြပီးဂတ္ဖိုလဲ။ ကၽြန္ေတာ္ရို႕အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္သား/သမိန္းေခ် တူ/တူမေခ်တိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နီႏိုင္ဖို႕Freedom Arakan ဆိုေရအမီြကိုပီးဖို႔ ေဒဂနိန္႕ကၽြန္ေတာ္အပါဝင္ရခိုင္တမ်ိဳးသားလံုးႃကိုးစားသင္႕ဗ်ာလ္